Menu Zamknij

O Projekcie

Grupa Inwestycyjno – Finansowa Sp. z o.o.
w partnerstwie z
Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON”
realizują projekt:

DOBRY ZAWÓD TO PODSTAWA!

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 2019-01-01 – 2020-05-31

Do udziału w projekcie zapraszamy:

Osoby bierne zawodowo powyżej 30 roku życia, mieszkające na terenie województwa śląskiego, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, należące do przynajmniej jednej z poniższych grup:
– Osoby o niskich kwalifikacjach
– Osoby z niepełnosprawnościami
– Osoby powyżej 50 roku życia
– Kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy
– Osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia

W ramach projektu zapewniamy wsparcie doradczo – szkoleniowe
– Identyfikacja potrzeb i stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz poradnictwo zawodowe
– Pośrednictwo pracy oraz coaching
– Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem i aktywne poszukiwanie pracy”
– Szkolenia zawodowe
– 4 miesięczne subsydiowane zatrudnienie

Wartość projektu: 709 358, 25 PLN
Wartość dofinansowania: 673 890, 34 PLN

Projekt realizowany z osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs